select * from tbl_acrimenu where menutype='2' and data_status=1 and ddsubmenu='ddsubmenuside1' order by sort_ord;
Dept. of LIBRARY
Department

User Login
User ID:
Password:

Department of LIBRARY
Dept. of


Government Nazimuddin College Library

miKvwi bvwRgDwÏb K‡jR, gv`vixcyi

MÖš’vMvi cwiwPwZ (jvB‡eªwi)

1. jvB‡eªwi Kb©vi-g~j fe‡bi wØZxq Zjvi cwðg cv‡k^© Aew¯’Z|

2. ‡bvwUk †evW©:

3. cyi‡bv cÖkœcÎ : GBPGmwm I wWwMÖ (cvm) †Kv‡m©i 05 eQ‡ii cÖkœcÎ evuavB K‡i ivLv nq|

4. cÖš’vMv‡i eB‡qi msL¨v : 9747 (2013-14) wnmve wbixÿv Abyhvqx|

5. welqwfwËK eB : BwZnvm, evsjv, Bs‡iwR, `k©b, Bmjvg wkÿv, ivóªweÁvb, A_©bxwZ, MwYZ, c`v_©weÁvb, imvqb, Dw™¢`weÁvb, cÖvwYweÁvb, wnmveweÁvb, e¨e¯’vcbv, Bmjv‡gi BwZnvm, ms¯‹…Z, MÖš’vMvi weÁvb, †Ljva~jv/µxov, mgvRKj¨vY, wkÿv, cwimsL¨vb, Kw¤úDUviweÁvb|

6. cÖKvkbv-bvB

7. m`m¨-mKj wkÿK I mKj QvÎ-QvÎx|

8. wm‡jevm-XvKv wkÿv‡evW© I RvZxq wek^we`¨vjq KZ©„K cÖ`Ë (HSC I Degree pass) †Kv‡m©i wm‡jevm msiÿY Kiv nq|

9. msev`cÎ-‰`wbK RvZxq 03 wU cwÎKv ivLv nq|

10. g¨vMvwRb-‡Kvb g¨vMvwRb ivLv nq bv|

 
kurtkoy escort istanbul escort kurtköy escort kurtköy escort kurtköy escort ataşehir escort maltepe escort ataşehir escort ümraniye escort skorbet bahis Bostancı escort Maltepe Escort ankara escort ankara escort avcılar escort beylikdüzü escort silivri escort ankara travesti ankara travesti ankara escort izmit escort izmir escort ataköy escort ankara escort ankara escort escort Mecidiyeköy Escort ankara escort