select * from tbl_acrimenu where menutype='2' and data_status=1 and ddsubmenu='ddsubmenuside1' order by sort_ord;
Dept. of ISLAMIC HISTORY & CULTURE
Department

User Login
User ID:
Password:

DEPT of ISLAMIC HISTORY & CULTURE
Dept. of


Department of Islamic History & Culture

1948 mv‡j miKvwi bvwRgDwÏb K‡j‡Ri cÖwZôv jMœ n‡ZB Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ D”Pgva¨wgK ch©v‡q Ab¨Zg cvV¨welq wn‡m‡e AšÍf~©³ n‡q Avm‡Q|1950 mv‡j K‡j‡R ¯œvZK (wWMÖx) cvV`vb Kvh©µg Pvjy n‡j Bmjv‡gi BwZnvm Ab¨Zg welq wn‡m‡e ¯’vb cvq| 1996 -1997 wkÿvel© †_‡K GB K‡j‡R 5wU wel‡q ( Bs‡iwR,Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ, BwZnvm, Dw`™¢weÁvb I wnmveweÁvb) Abvm© †Kvm© I 3wU wel‡q gv÷vm© 1gce© Pvjy nq| ZLb †_‡KB Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ m¤§vb †kÖwYi Ab¨Zg welq wn‡m‡e ¯’vb K‡i wb‡q‡Q| 1999-2000 wkÿvel© †_‡K GB wefv‡M gv÷vm© ce© Pvjy nq| ïiæ‡Z Abvm© 1g e‡l© Avmb msL¨v wQj 50wU|eZ©gv‡b AvmbmsL¨v †e‡o n‡q‡Q 80wU| wefv‡M wkÿK wQ‡jb 4Rb| eZ©gv‡b wkÿK c` i‡q‡Q 6 wU (mn‡hvMx Aa¨vcK 01,mnKvix Aa¨vcK 02,cÖfvlK 03)| K‡j‡Ri cyKzi cv‡oi DËi cv‡ki wUb‡mW wewìs‡q G wefv‡Mi Kvh©µg ïiæ nq| cieZ©x‡Z cÖavbfe‡bi Z…Zxq Zjvq GesAv‡iv c‡i 1bs ewa©Z feb wbwg©Z n‡j Gi wØZxq Zjvq(eZ©gvb ¯’v‡b )wefv‡Mi Kvh©µg cwiPvwjZ n‡q Avm‡Q|wefv‡M Køvmiæg ,‡mwgbvi iæg I wefvMxq cÖav‡bi iægmn i‡q‡Q GKwU m¤§„× jvB‡eªix| wefv‡M Kg©iZ wkÿK i‡q‡Qb 5 Rb|Rbve †gv: Ave`yi nvwg` AZ¨šÍ wbôv I `ÿZvi mv‡_ wefvMxq cÖav‡bi `vwqZ¡ cvjb K‡i Avm‡Qb|

 
kurtkoy escort istanbul escort kurtköy escort kurtköy escort kurtköy escort ataşehir escort maltepe escort ataşehir escort ümraniye escort skorbet bahis Bostancı escort Maltepe Escort ankara escort ankara escort avcılar escort beylikdüzü escort silivri escort ankara travesti ankara travesti ankara escort izmit escort izmir escort ataköy escort ankara escort ankara escort escort Mecidiyeköy Escort ankara escort