select * from tbl_acrimenu where menutype='2' and data_status=1 and ddsubmenu='ddsubmenuside1' order by sort_ord;
Dept. of

Department

User Login
User ID:
Password:

Exam Information
Dept. of


First year Hons Incourse Exam-2015 (Session-2014-15)

miKvwi bvwRgDwÏb K‡jR, gv`vixcyi|

Dw™¢`weÁvb wefvM|

‡dvb : 0661-61524|

Ô‡bvwUkÕ

GZØviv miKvwi bvwRgDwÏb K‡jR, gv`vixcyi Gi Dw™¢`weÁvb wefv‡Mi Abvm© cÖ_g e‡l©i (†mkb-2014-15) QvÎ-QvÎx‡`i Rvbv‡bv hv‡”Q †h, Zv‡`i cÖ_g el© Abvm© Bb‡Kvm© cix¶v-2015 AvMvgx 13.06.2015 wLª. ZvwiL †_‡K wb‡¤œ D‡jøwLZ ZvwiL I mgqm~Px Abyhvqx AbywôZ n‡e|

µg:

ZvwiL I evi

wel‡qi bvg

welq †KvW

mgq

01

13.06.2015 wLª:

kwbevi

Phycology

213005

10:00-11:00 Uv

02

14.06.2015 wLª:

iweevi

Microbiology

213001

10:00-11:00 Uv

03

15.06.2015 wLª:

†mvgevi

Mycology

213003

10:00-11:00 Uv

04

16.06.2015 wLª:

g½jevi

Zoology-ɪ

213105

10:00-11:00 Uv

05

17.06.2015 wLª:

eyaevi

Chemistry-ɪ

212807

10:00-11:00 Uv

06

18.06.2015 wLª:

e„n¯úwZevi

History of the Emergence of Independent Banagladesh (¯^vaxb evsjv‡`‡ki Afz¨`‡qi BwZnvm)

211501

10:00-11:00 Uv

wefvMxq cÖavb

Dw™¢`weÁvb wefvM

miKvwi bvwRgDwÏb K‡jR,

gv`vixcyi|

 

Click to download attachment..