NEWS
 
    select * from tbl_acrimenu where menutype='2' and data_status=1 and ddsubmenu='ddsubmenuside1' order by sort_ord;
Dept.
Department

User Login
User ID:
Password:

Exam Information
Dept. of


Islamic History & Culture incourse exam ROUTINE

miKvwi bvwRgDwÏb K‡jR,gv`vixcyi

Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ wefvM

wØZxq el© (Abvm©) Bb‡Kvm© cixÿv - 2015

ZvwiL:23.05.15

GZØviv wØZxq el© (Abvm©) wkÿv_x©‡`i Rvbv‡bv hv‡”Q †h , Zv‡`i 1g Bb‡Kvm© cixÿvmg~n wb¤œiƒc mgqm~Px Abyhvqx AbywôZ n‡e .....................

ZvwiL

mgq

‡Kvm© †KvW

30.05.2015

10.40 -11.20 wg.

1662

31.05.2015

10.40 -11.20 wg.

1663

01.06.2015

10.40 -11.20 wg.

1664

02.06.2015

10.40 -11.20 wg.

1665

04.06.2015

10.40 -11.20 wg.

7211

06.06.2015

10.40 -11.20 wg.

7192

wefvMxq cÖavb

Bmjv‡gi BwZnvm I ms¯‹…wZ wefvM

miKvwi bvwRgDwÏb K‡jR,gv`vixcyi