select * from tbl_acrimenu where menutype='2' and data_status=1 and ddsubmenu='ddsubmenuside1' order by sort_ord;
Dept. of ISLAMIC HISTORY & CULTURE
Department

User Login
User ID:
Password:

Lesson Plan
Dept. of


ISLAMIC HISTORY& CULTURE LESSON PLAN for H.S.C STUDENT

cixÿvi bvg

Aa¨vq mg~n

gšÍe¨

GKv`k †kÖwYi Aa©evwl©K cixÿv

1| cÖ_g Aa¨vq :  cÖvK Bmjvwg Avie

2| wØZxq Aa¨vq:  nhiZ gynv¤§`(m:)

3| Z…Zxq Aa¨vq:  †Lvjvdv‡q iv‡k`xb

cÖ‡qvR‡b Aa¨v‡qi ms‡hvRb/ we‡qvRb Kiv n‡e|

GKv`k †kÖwYi evwl©K cixÿv

1 | PZz_©  Aa¨vq:  DgvBqv  wLjvdZ

2|  cÂg Aa¨vq:  AveŸvmxq wLjvdZ

3|  lô Aa¨vq   :  ‡¯ú‡b DgvBqv kvmb

4|  mßg Aa¨vq :  DËi Avwd«Kvi dv‡Zgxq wLjvdZ

I  c~e©cvV

cÖ‡qvR‡b Aa¨v‡qi ms‡hvRb/ we‡qvRb Kiv n‡e|

Øv`k †kÖwYi cÖvK-wbe©vPbx cixÿv

1| cÖ_g Aa¨vq  :  fvi‡Z gymwjk kvmb cÖwZôv

2| wØZxq Aa¨vq :  w`jøx mvjZvbvZ hyM

3| Z…Zxq Aa¨vq :  fviZ Dcgnv‡`‡k gyNj kvmb

cÖ‡qvR‡b Aa¨v‡qi ms‡hvRb/ we‡qvRb Kiv n‡e|

Øv`k †kÖwYi wbe©vPbx cixÿv

1| PZz_©  Aa¨vq:   evsjvq †Kv¤úvbx I Jcwb‡ewkK

kvmb

2| cÂg Aa¨vq:   evsjvi BwZnvm(cvwK¯Ívb Avgj)

3| lô Aa¨vq   :   ¯^vaxb I mve©‡fŠg evsjv‡`‡ki

Af¨~`q  I c~e©cvV

cÖ‡qvR‡b Aa¨v‡qi ms‡hvRb/ we‡qvRb Kiv n‡e|

 

 
kurtkoy escort istanbul escort kurtköy escort kurtköy escort kurtköy escort ataşehir escort maltepe escort ataşehir escort ümraniye escort skorbet bahis Bostancı escort Maltepe Escort ankara escort ankara escort avcılar escort beylikdüzü escort silivri escort ankara travesti ankara travesti ankara escort izmit escort izmir escort ataköy escort ankara escort ankara escort escort Mecidiyeköy Escort ankara escort